Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
European Beauty Distribution a.s.
se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 28395981
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 14299
pro prodej zboží prostřednictvím webové stránky www.platinumnails.cz

I. Základní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti European Beauty Distribution a.s., se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 28395981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíle B, vložka 14299 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupujícím“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
- Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
- Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
1.2 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.
1.3 Ustanovení VOP je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Uživatelský účet
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webové stránce www.platinumnails.cz prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku a následně vytvoří a odešle objednávku.
3.2 Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodávajícího, ať už přímo na pobočce, po telefonu nebo emailové objednávce.
3.3 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.6 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.6.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.6.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.6.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.10 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3.11 Kupující může využít slevu formou slevového kódu, který mu prodávající poskytne zasláním na emailovou adresu, uveřejněním na svých webových stránkách www.platinumnails.cz nebo zveřejněním na sociálních sítích www.instagram.com/platinum_nails_technology a/nebo https://www.facebook.com/PlatinumNailsTechnology.
3.11.1 Podmínky pro využití slevového kódu jakožto doba jeho platnosti a specifikace zakoupeného produktu nebo produktů, jež využití slevového kupónu umožňují, poskytne Prodávající kupujícímu stejnou formou jako kupón samotný.
3.11.2 Minimální hodnota objednávky pro využití slevového kódu je 500 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
3.11.3 Sleva bude poskytnuta tak, že platná cena produktu nebo produktů zakoupených v internetovém obchodě Kupujícím bude snížena o výši slevy. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v internetovém obchodě Prodávajícího, Kupující je povinen je uhradit v plně výši.
3.11.4 Po dobu platnosti slevového kupónu může Kupující uplatnit tento slevový kód pouze jednou.
3.11.5 Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.
3.11.6 Při nákupu produktů v internetovém obchodě Prodávajícího má Kupující právo, a ne povinnost, použít slevový kód.
3.11.7 Pro využití slevového kódu je třeba následující:
A. vytvořit v době platnosti slevového kódu objednávku splňující podmínky pro využití slevového kódu (čl. 3.11.1)
B. před dokončením objednávky – v košíku – napsat slevový kód, který Kupující obdržel od Prodávajícího a který opravňuje k načtení slevy. Pokud výše uvedený kód nebude uplatněný před potvrzením objednávky, znamená to, že se Kupující zřekl práva využití slevy na danou transakci.
3.12 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému kupujícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.14 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.


IV. Práva a povinnosti při poskytování kurzů
4.1 Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Prodávajícího poskytnout kupujícímu kurz a umožnit kupujícímu či jinému účastníkovi účast na takovém kurzu a závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu cenu za poskytnutí kurzu.
4.2 Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se přiměřeně užije článek III těchto obchodních podmínek.
4.3 Kupující nebo účastník kurzu je povinen se před účastí na kurzu prokázat dokladem o zaplacení tohoto kurzu.
4.4 Kurzu je oprávněn se účastnit kupující nebo jím označený účastník. Kurzu se mohou účastnit jen osoby od 18 let.
4.5 Místo konání kurzu je domluveno s Kupujícím individuálně a Prodávajícímu ani kupujícímu nenáleží odměna za poskytnutí prostoru pro konání kurzu.
4.6 Součástí kurzu je poskytnutí pracovních materiálů, se kterými účastníci kurzu pracují.
4.7 Kupující se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit účastníky kurzu (jménem, příjmením), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.
4.8 Kupující se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.


V. Zrušení a změna kurzů
5.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v těchto případech:
A. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
B. v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka.
5.2 V případě zrušení kurzu Prodávajícím se tento zavazuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Kupujícímu, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazníky nebo účastník informován co nejdříve.
5.3 V případě zrušení konání kurzu je Prodávající povinen nabídnout Kupujícímu účast na náhradním termínu. V případě, že Kupující nepotvrdí účast na náhradním termínu ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení nabídky, má se za to, že účast na náhradním termínu odmítá. V případě, že Kupující účast na konání kurzu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Prodávající ve lhůtě 30 dnů od zrušení kurzu vrátit Kupujícímu uhrazenou cenu za poskytnutí kurzu.
5.4 Prodávající si vyhrazuje právo změny lektora bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody.
5.5 Změny kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.


VI. Cena zboží a platební podmínky
6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• Platba předem bankovním převodem
• Platba kartou MasterCard a Visa prostřednictvím integrované platební brány ShoptetPay
• Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)
6.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
6.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
6.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.7 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
6.5 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby („platba předem bankovním převodem“.) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
6.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
7.1.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
A. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
B. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
C. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
D. Smlouvu, jejímž předmětem je služba, která nebyla spotřebiteli poskytnuta.
E. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese: European Beauty Distribution a.s. - reklamace, Türkova 828, 149 00 Praha 4 nebo zasláním emailu na adresu info@platinumnailstechnology.com
7.1.2 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
7.1.3 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.
7.1.4 Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, gely, krémy apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
7.1.5 Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky/faktury u a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě dobropisu zápočtem.
7.1.6 Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
7.1.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
7.1.8 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
7.1.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě: dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícím před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
7.2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech
7.2.1 Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.
7.2.2 Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
7.2.3 Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
7.2.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
A. Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
B. Použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
C. Nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
D. Prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
E. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
7.2.5 Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
7.3 Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží
7.3.1 Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.
7.3.2 Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
7.3.3 Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

VIII. Přeprava a dodání zboží
8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
8.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
8.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

IX. Práva z vadného plnění
9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
9.3 Ustanovení uvedená v čl. 9.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
9.4 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
9.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran
10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů
11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
11.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
12.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Čestné prohlášení
13.1 Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použití. Produkty s označením „Jen pro profesionální použití“ obsahují chemické látky, se kterými může pracovat pouze profesionálně proškolená osoba, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra – pedikúra – modeláž nehtů – kosmetika). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.

XIV. Záruční podmínky
14.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XV. Závěrečná ustanovení
15.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
15.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
15.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
15.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@platinumnailstechnology.com, telefon centrála: +420 222 744 000, info linka: +420 800 833 833.

V Praze dne 21. 12. 2022

 

Zpět do obchodu