Soutěž - BOOSTER na cestách

Pravidla soutěže

„BOOSTER na cestách“

 

1) Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, objekt C, 149 00 Praha 4, IČ: 8395981, DIČ: CZ28395981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14299 (dále jen „Pořadatel“).

 

2) Základní informace o soutěži

Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky soutěže BOOSTER na cestách, která probíhá na Instagram profilu @platinum_nails_technology, kterou provozuje Pořadatel (dále jen „IG profil“).

Soutěž probíhá v termínu od 13. 7. do 31. 8. 2022, a to včetně těchto dní, na území České republiky.

 

3) Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže"), která má aktivní profilový účet na sociální síti Instagram a která splňuje pravidla jejího užití.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, výhra se nepředá. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

 

4) Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže sleduje IG profil platinum_nails_technology, sdílí na svém profilu fotku obsahující nehty upravené s gel-lakem LED-tech BOOSTER COLOR (dále jen „BOOSTER“), do popisku napíše, o který BOOSTER (název nebo číslo) se jedná a kde byla fotka pořízena, příspěvek označí hashtagem #BoosterNaCestach.

Výhercem se stane soutěžící, který splní pravidla této soutěže (dále jen „výherce“).

 

5) Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži se rozumí

  • unikátní slevový kód na nákup barevných gel-laků BOOSTER Color na e-shopu www.platinumnails.cz

Výhru obdrží všichni výherci, každý maximálně jednou. Pořadatel může v případě neočekávaných komplikací nahradit výhru jinými cenami stejné nebo i nižší hodnoty.

Výhercům bude Pořadatelem zaslán jejich unikátní slevový kód soukromou zprávou na Instagramu, a to do 3 dnů od ukončení soutěže.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Nárok na výhru nelze převádět na jinou osobu. Pokud výherce výhru odmítne nebo neposkytne Pořadateli dostatečnou součinnost s předáním výhry, může Pořadatel výhru použít k jiným účelům.

 

6) Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a zaslání výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Instagram profilu účastníka soutěže, případně další údaje, které soutěžící sdělí Pořadateli.

Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Bez tohoto souhlasu se soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese European Beauty Distribution a.s., Türkova 828, objekt C, 149 00 Praha 4. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži nebo jej informovat o výhře.

V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání soutěže za účelem evidence předání výhry.

Soutěžící uděluje pro případ získání výhry bezplatné svolení s užitím svého jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního Instagram účtu a svých obrazových a zvukových záznamů v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:

  • Facebook, Instagram
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s GDPR tato práva:

  • požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR.

 

7) Další ustanovení

Svou účastí v soutěži souhlasí každý soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny webové stránce www.platinumnails.cz, a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatel než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny nebo kde bude soutěž probíhat.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výherci předány v souladu s pravidly soutěže.

Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí.

Plná a závazná pravidla soutěže jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 13. července 2022.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: info@platinumnailstechnology.com

Zpět do obchodu